Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức taxi Bà Rịa – Vũng Tàu thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng liên quan đến các dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp tại trang web https://taxi-vungtau.com/ (gọi chung là “Dịch vụ Của Chúng tôi”).

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Người dùng trong quá trình cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi cho Người dùng. Thông tin cá nhân là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm ít nhất nội dung trong những thông tin sau đây: họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại.

Dưới đây là các nguồn thông tin được Chúng tôi thu thập:

 • Thông tin Người dùng cung cấp cho Chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào Người dùng cung cấp liên quan đến Dịch vụ của Chúng tôi.
 • Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người dùng, tài xế tương tác với Dịch vụ của Chúng tôi.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về Người dùng từ các nguồn hợp pháp và công khai có sẵn khác.
2. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch vụ của Chúng tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của Chúng tôi bao gồm:

 • Cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng để cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi và xử lý các giao dịch liên quan đến Dịch vụ của Chúng tôI.
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch vụ của Chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện chất lượng và phát triển Dịch vụ của Chúng tôi.
 • Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng để đề xuất Dịch vụ của Chúng tôi mà Người dùng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của Người dùng và cá nhân hóa trải nghiệm của Người dùng với Dịch vụ của Chúng tôi.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng.
 • Liên lạc với Người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng để liên lạc với Người dùng liên quan đến Dịch vụ của Chúng tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của Người dùng.
 • Tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng để tiếp thị và quảng bá Dịch vụ của Chúng tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Dịch vụ của Chúng tôi dựa trên sở thích của Người dùng.
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng để ngăn chặn, phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của Người dùng, Chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.
 • Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của Người dùng: Chúng tôi có thể xin chấp thuận của Người dùng về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi Chúng tôi liên hệ với Người dùng.